کش پا درجه یک

کش پا درجه یک و تضمینی

پنج مقاومت
خردسال: (با احتساب هزینه ی ارسال) 52.000 هزارتومان
نونهال: (با احتساب هزینه ی ارسال)  54.000 هزار تومان
نوجوان: (با احتساب هزینه ی ارسال) 56.000 هزارتومان
جوانان : (با احتساب هزینه ی ارسال) 58.000 هزارتومان
بزرگسالان: (با احتساب هزینه ی ارسال) 60.000 هزارتومان

 

هزینه ی ارسال هر کش 10 هزارتومان

لطفا این مبلغ را هنگام پرداخت به مبلغ فاکتور خود اضافه کنید